Close

Katër hadithe që ta kënaqin shpirtin

Katër hadithe që ta kënaqin shpirtin

Xherir Ibn Abdullahu r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet.”

Enesi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. nuk e kthente asnjëherë parfumin e dhënë si dhuratë.

Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka rrëfyer: ” Kur i krijoi krijesat, Allahu shkroi në Librin e Vet të vendosur tek Ai mbi Arsh, duke ia bërë detyrim Vetes: ‘Vërtet që Mëshira Ime e mund Zemërimin Tim’!

Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: ” (Betohem) për Atë, në Dorë të të Cilit është shpirti im! Asnjëri prej jush nuk do të ketë iman (të plotë), derisa unë të jem për të më i dashur sesa babai i tij dhe fëmija e tij.

Sahihu i Buhariut