Close

Halloween dhe Fryma e Islamit

  Me të vërtetë, halloween është një përzierje e besimeve pagane e gërshetuar me besimet paragjykuese dhe traditat e kishës katolike. Ndjekja e zakoneve të tilla që janë kundër frymës së Islamit, pa dyshim se janë të ndaluara nga Zoti. Muslimani kryesisht duhet të aplikoj Islamin në jetën e tij dhe më pas të merr…

SHEHADETI- ÇELËSI I ISLAMIT

“Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli? Me lejen e Zotit të saj (pema) jep fruta në çdo kohë. Allahu u tregon shembuj njerëzve, që t’ua vënë veshin.” (Ibrahim: 24-25). Ky ajet…

Pse kamata është e ndaluar në Islam?

(Komentimi i Kuranit) Allahu i Madhërishëm në Kuranin Famëlartë thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi do të kenë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë as frikë e as nuk do të pikëllohen.” (El-Bekare, 2:278) “Në këtë ajet Zoti ka përmendur disa…

18 Dobitë e Namazit

18 Dobitë e Namazit Autor: Ibn Kajjim el-Xheuzijje [Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirëshmit, Mëshirëplotit] Në librin e tij të shkëlqyer, Zadul-Me’ad, në kapitullin ku përfshihet libri et-Tibb en-Nebeui, Shajkhul-Islam Ibnul-Kajjim (Allahu e mëshiroftë) ka thënë në diskutimin e tij rreth mjekimit dhe ushqimit, sipas rendit alfabetik: – Namazi – Allahu i Lartësuar ka thënë:…

Duaja kur zgjohemi nga gjumi

ELHAMDULIL-LAHIL-LEDHI AHJANA BA’DEMA EMATENA VE ILEJHIN-NUSHUR [“Falënderimi i takon All-llahut, i cili na ngjalli pasi na bëri të vdesim dhe Atij i rikthehemi”.] (Buhariu nga Ebu Dherr-rr el Gaffariu). El-hamdu lil-lahil-ledhi ahjana ba`de ma ematena ue ilejhin-nushur. – Falënderimi i qoftë All-llahut, i Cili na ringjalli pasi që na bëri të vdekur dhe tek Ai është…